Podmínky půjčování 

  1. Za vypůjčené věci odpovídá zákazník. Při jejich ztrátě a nebo nevrácení účtujeme mimo půjčovné náhradu škody ve výši uvedené ceny zapůjčené věci.
  2. V případě poškození věci, zákazník uhradí náklady spojené s uvedením do původního stavu dle ceníku servisních prací, nebo dohodou. V případě úplného   znehodnocení je zákazník povinen uhradit škodu ve výši zůstatkové hodnoty této věci.
  3. V případě opožděného vrácení věcí účtujeme smluvní pokutu ve výši dvojnásobku půjčovného za první den, za každý započatý den prodlení, následující po sjednaném datu vrácení.
  4. Při předčasném vrácení se půjčovné vrací pouze proti předložení lékařského potvrzení za dobu, o kterou bylo toto zboží vráceno dříve. V jiných případech se půjčovné nevrací.
  5. Pronajímatel nenese odpovědnost za zranění a škody způsobené nesprávným a neopatrným způsobem používání.
  6. Zákazník musí vrátit vybavení v dohodnutém termínu a ve stavu přiměřeném opotřebení, odpovídajícímu řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
  7. Vybavení je nutno vrátit očištěné od hrubých nečistot. Běžky také od vosku.
  8. Za odřené sklo brýlí účtujeme 160,-Kč, při nevrácení bezpečnostních pásků ke snowboardům propadá záloha 100,-Kč, Za umytí běžek od vosku propadá záloha 100,-Kč
  9. Zásady používání sportovního vybaveníZákazník je povinen používat vypůjčené vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, přičemž musí dbát, aby nebylo poškozeno událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.).

 
 Všechno půjčované vybavení je v bezvadném technickém stavu.